تیم فروش

دپارتمان فروش


982166453576

982166453976

982166454186
سرکار خانوم رضانیا

داخلی 102
09907860108
m.sales@intextradeshow.com

سرکار خانوم اسدی منش

داخلی 101
09102006500
09907860106
a.sales@intextradeshow.com

سرکار خانوم علیان

داخلی 107
09194184692
09354184692
h.sales@intextradeshow.com

(فروش بین الملل)

داخلی 103
09907860105
r.sales@intextradeshow.com